O nas

Zarys historii Domu Bydgoskiego Archikonfraterni Literackiej w Warszawie

W roku 1507 w Warszawie powstało bractwo kościelne pod nazwą Konfraternia Literacka. Założycielami byli wywodzący się z patrycjatu ludzie nauki – „viri litterati”. Członkami mogły zostać osoby umiejące czytać i pisać po polsku i po łacinie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zwyczaj udziału kobiet utrzymał się do roku 1842. W roku 1948 Archikonfraternia Literacka została przez władze komunistyczne zdelegalizowana i pozbawiona osobowości prawnej. Dzięki opiece i życzliwości JE kardynała Stefana Wyszyńskiego zachowała statut osoby moralnej Kościoła rzymskokatolickiego, a w roku 1975 Archikonfraternia otrzymała statut dostosowany do ówczesnych warunków zewnętrznych oraz osobowość prawną.

Dom w Bydgoszczy powstał 8 grudnia 1982 roku przy kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników. Jego protektorem głównym jest Biskup Bydgoski, kapelanem zaś proboszcz parafii pw. Św. Polskich Braci Męczenników.

Celami Archikonfraterni Literackiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest: 

  • szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Królowej Polski,
  • pogłębianie życia duchowego i intelektualnego konfratrów,
  • włączanie się w apostolstwo świeckich, przede wszystkim poprzez nauczanie podstaw wiary katolickiej, zapoznanie ze społeczną nauką kościoła i wydawanie publikacji,
  • prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, samotnych, rodzin wielodzietnych, dzieci i młodzieży, w tym poprzez organizowanie akcji dobroczynnych, różnych form wypoczynku oraz prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży.

Dom w Bydgoszczy Archikonfraterni Literackiej, realizując cele statutowe Bractwa, prowadzi bogatą działalność. W 1983 roku, w drugim roku trwania wprowadzonego w Polsce stanu wojennego, podjęto inicjatywę realizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W 2019 roku jest organizowany już XXXVIII Tydzień Kultury. Archikonfraternia Literacka jest fundatorem wystroju kaplicy oraz kopii obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w Hospicjum Bydgoskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki (2000 rok). W latach 1994-2002 Bractwo udzieliło znaczącej pomocy materialnej i organizacyjnej w budowie i wyposażeniu Polskiej Szkoły im. Stefana Batorego w Rēzekne (Łotwa). Kontakty z tą szkołą utrzymujemy przez cały czas, wspomagając jej potrzeby, np. w 2018 roku zakupiliśmy potrzebny sprzęt sportowy. W latach 2000-2002 Bractwo udzielało pomocy organizacyjnej i materialnej Siostrom Karmelitankom w Tryszczynie na etapie budowy Karmelu w Karagandzie (Kazachstan). W latach 2009 – 2016 czynnie wspomagaliśmy   budowę klasztoru Sióstr Klarysek w Pawłodarze (Kazachstan), który jest fundacją Klarysek z Bydgoszczy. Bractwo jest założycielem w roku 2000 Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku”. Celem powołania stowarzyszenia była  budowa Kalwarii  Bydgoskiej na stokach Doliny Śmierci na bydgoskim Fordonie, dla  oddania   hołdu cierpieniu  i męczeństwu ludzi XX wieku, szczególnie ofiarom  faszyzmu i komunizmu. W Dolinie Śmierci w Fordonie zostało postawionych w latach 2004 – 2011  14 stacji Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku.  Dom Bydgoski Archikonfraterni Literackiej ufundował I stację Kalwarii w 2004 roku i był współorganizatorem budowy Kalwarii.

   15 grudnia 1985 roku, podczas poświęcenia sztandaru Domu Bydgoskiego Archikonfraterni Literackiej, Prymas Polski Józef Kardynał Glemp – Protektor Główny Archikonfraterni Literackiej – wypowiedział słowa: „Archikonfraternia Literacka na przestrzeni dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce zawsze była wierna Kościołowi i dlatego takim zaufaniem darzymy, że to, co będzie Waszą inicjatywą, będzie wspomagało myśl Kościoła, będzie wnikało w to, co jest głęboką intencją Ojca  Świętego, episkopatu i duszpasterzy”.


                   W 2007 roku obchodziliśmy 500 lecie Archikonfraterni Literackiej w Warszawie o raz 25-lecie Domu Bydgoskiego Archikonfraterni Literackiej